Aanmelden / Inschrijven


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.
 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2023). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de administratie. De data van de informatiebijeenkomsten vindt u op onze site onder de tab Voor ouders / Nieuwe ouders.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.
 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet). Bij voorkeur via aanmelden.frankendael@amosonderwijs.nl
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u een bewijs van registratie.
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: https://bboamsterdam.nl/informatie-over-het-toelatingsbeleid/.

Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren (en de voorrangsscholen bepaald worden).

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020: 7 maart 2024
 • Kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021: 6 juni 2024
 • Kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021: 7 november 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijk school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

 6. Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de school van 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 7. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 8. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 9. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.


Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of mail naar toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.


Verhuizende leerlingen & zij-instromers

Wanneer u een kind, dat ouder is dan vier jaar, wilt aanmelden op onze school, bekijken we in een persoonlijk gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Een belangrijke voorwaarde die wij aan een eventuele overstap stellen is dat de andere school op de hoogte is van de wens om over te stappen. Ook nemen we altijd contact op met deze school.

Mogelijke plaatsing op onze school hangt ook af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de groepsgrootte van de beoogde groep.

Als het kind in een zorgtraject zit dat nog niet is afgerond, dan is het uitgangspunt dat er pas sprake kan zijn van mogelijke overplaatsing als het traject is afgerond.

Bij plaatsing van een leerling op een nieuwe school wordt tussen de beide scholen de informatie uitgewisseld die noodzakelijk is om het kind goed op de nieuwe school te kunnen begeleiden.

Het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport maakt onderdeel uit van de overdracht.