Medezeggenschapsraad


Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding). De MR heeft als opdracht het lopend beleid te volgen en over nieuw beleid te adviseren

 

De MR heeft samen met de directie wederzijdse aantal agendapunten vastgelegd waar zij zich dit jaar op focussen. Een aantal van deze punten komt vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR op die punten zal moeten instemmen. Zaken die die jaarlijks besproken worden, zijn o.a.: de begroting, de vakanties en vrije dagen, de formatie, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

In het Reglement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • omvang en samenstelling van de MR
  • de verkiezing van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

Klik hier voor het reglement.

Oudergeleding
  • Jojanneke (moeder van Sine en Lugh)
  • Wia (moeder van Noa en Eva)
  • Valentina (moeder van Charlie en Fay)
Personeelsgeleding
  • Samira van Erp
  • Marlou Asser
  • Merel Dijkstra

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is. Graag wel van te voren aanmelden als u bij een vergadering aanwezig wil zijn via mr.frankendael@amosonderwijs.nl.

De MR maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten.

Klik hier om het jaarverslag van het jaar 2022 te bekijken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de MR via mr.frankendael@amosonderwijs.nl.