Het schoolbestuur AMOS

De school valt onder het bestuur van de stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Deze stichting bestuurt 25 basisscholen, waaronder drie scholen met een nevenvestiging en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en landelijke scholenveld. AMOS heeft een bestuursbureau, dat u kunt bereiken op het volgende adres:

AMOS

Gebouw Aeckerstijn, Baden Powellweg 305J
1069 LH Amsterdam,

020 4106810

info@amosonderwijs.nl

Op de website van AMOS is veel informatie te vinden over onze stichting: www.amosonderwijs.nl

Missie van het bestuur

Vanuit onze christelijke grondslag willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat streven komt goed tot uitdrukking in onze missie. Die luidt als volgt;

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving

Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen.

Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Vanaf schooljaar 2012-2013 biedt AMOS als eerste schoolbestuur in Amsterdam voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

De taken van het bestuur

Als ouder heeft u vooral met de school zelf te maken. Het bestuur speelt een rol die voor ouders doorgaans niet zichtbaar is.

Deze rol omvat onder andere:

  • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
  • vervullen van de werkgeversrol voor alle personeelsleden op de scholen;
  • verdelen van middelen over de scholen
  • optreden als bevoegd gezag in geschillen tussen bijvoorbeeld ouder en de school (zie ook klachtenprocedure);
  • toezien op een juiste uitvoering van de toelatingsregeling
  • voeren van het overleg met de Bovenbestuurlijke Medezeggenschap Raad (GMR)