‘Ouder zijn’ bij ons op school

Belangrijkste gesprekspartners

Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door. Het is daarom in het belang van de kinderen dat ouders en school goed samenwerken om het welbevinden en een voorspoedige ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Daarom zijn ouders binnen onze schoolgemeenschap de belangrijkste gesprekspartners.

Er zijn vele mogelijkheden voor het contact tussen leerkracht/school en de ouders/verzorgers. Allereerst is er het contact met de leerkracht bij het brengen en halen. Dan kan, indien nodig, kort wat informatie over en weer worden uitgewisseld. Is er behoefte aan een uitgebreider contact maakt u dan een afspraak met de leerkracht om even rustig te praten.

Oudergesprekken

Daarnaast zijn er 3 oudergesprekken ingepland lopende het schooljaar waarin éénmaal mondeling en tweemaal aan de hand van een rapport de vorderingen van uw kind worden besproken.

In het begin van het schooljaar houden we een algemene informatieve ouderavond. Naast de kennismaking met de leerkracht van uw kind en de informatie over de werkwijzen, leerlijnen en specifieke bijzonderheden in de groep, wordt op deze avond door de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag gedaan van de activiteiten van het vorige schooljaar.

Thema avonden voor ouders

Ook organiseren wij tweemaal per jaar een thema-avond, over door ouders aangedragen onderwerpen, hiermee willen wij de ouders nog beter en meer betrekken bij het reilen en zeilen binnen onze school.

Nieuwsbrief en schoolkrant

Naast mondelinge contacten informeert de school de ouders ook via de nieuwsbrief ‘t Frankendaeltje en de schoolkrant.

De Medezeggenschapsraad (MR): Inspraakmogelijkheden

De Medezeggenschapsraad (MR) is een instelling die bij wet geregeld is. Het bestuur van de school is verplicht bij belangrijke zaken advies in te winnen bij de MR. In bepaalde gevallen moet de MR zelfs instemmen met een voorstel. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van de ouders
 • Vertegenwoordigers namens de leerkrachten

Daarnaast kan de schoolleider zo nu en dan deelnemen aan het overleg als adviseur of op uitnodiging. De leden van de raad worden gekozen door hun geleding. Als er een vacature in de oudergeleding ontstaat, wordt dat tijdig door de MR aan de ouders gemeld. De MR vergadert een keer of zeven per jaar. Via mededelingen in de nieuwsbrief en op de website van de school wordt u als ouders van de belangrijkste informatie op de hoogte gehouden Uiteraard kunt u bij vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met leden van de MR.

Ouderraad (OR): meedenken, meepraten en meehelpen

Naast de MR is er ook een ouderraad (OR), deze bestaat geheel uit ouders. De leden van de ouderraad denken, praten en helpen mee bij allerlei activiteiten binnen de school. Het zijn vooral de dagelijkse dingen waar over gepraat wordt zoals:

 • Schoolreisjes
 • Feesten en vieringen
 • Projecten
 • Kleine problemen
 • Grote ideeën

De ouderraad beheert de ouderbijdragen en organiseert diverse activiteiten. Ook adviseert de ouderraad de medezeggenschapsraad. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar, dus iedere ouder is van harte welkom. Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij de leden van de ouderraad (zie informatiegedeelte van de schoolkalender) of de directie aanmelden.

De klachtenprocedure

Overal gaat wel eens wat mis, zo ook op de Frankendaelschool. Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent, of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Komt u er niet met elkaar uit, neemt u dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling

In overeenstemming met de Kwaliteitswet hebben elk bestuur en elke school een klachtenregeling. Zowel de school als het bestuur spant zich in een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Een veilig schoolklimaat is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Voorwaarde is op tijd in gesprek gaan met elkaar als zaken mis (dreigen) te gaan. Ook goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling dragen bij aan een veilig schoolklimaat.

Ons bestuur hanteert de klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. Een landelijke regeling die samengesteld is door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie inzien.

In het kort komen de afspraken en de regeling hier op neer:

a. Behandeling op schoolniveau
Heeft u vragen over bijvoorbeeld een voorval op school, de begeleiding van kinderen op school of de manier waarop de school omgaat met kinderen en hen beoordeelt, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Een tweede mogelijkheid is dat u een afspraak maakt met de directie van de school. In heel veel gevallen worden bovengenoemde zaken op schoolniveau tot ieders tevredenheid afgehandeld.

b. Behandeling op bestuursniveau
Als uw vragen naar uw mening niet afdoende beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten met alle betrokkenen tot een oplossing te komen.

In een enkel geval komt het voor dat het gesprek op school niet goed meer mogelijk is. De directie heeft de opdracht dit onmiddellijk aan het bestuur te melden. Het bestuur zal dan duidelijke afspraken maken en ervoor zorgdragen dat in alle rust aandacht besteed kan worden aan de ontstane situatie om zo tot een oplossing te komen. Het bestuur moet in een dergelijk geval een afweging maken tussen de belangen van alle betrokkenen in de school: de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

c. Ernstige zaken of vermoedens (behandeling op bestuursniveau)
Er kunnen gedragingen of uitingen zijn op school die niet afdoende afgehandeld worden. Er kunnen ook gevoelige zaken zijn of zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Contact-, vertrouwenspersonen

Ouders en kinderen kunnen dan een beroep doen op de contactpersoon in de school, de (externe) vertrouwenspersonen van AMOS of de klachtencommissie. Contactpersonen zijn mensen die rechtstreeks aan de school verbonden zijn. Elke school heeft eigen contactpersonen. Contactpersonen zijn aanspreekpunt bij klachten, voor klagers die het eng vinden om naar de directeur te gaan, voor klagers die geen vertrouwen hebben dat de directeur zal ingrijpen, en eigenlijk is het ook handig zo’n klantenservice die klagers de weg wijst in de procedures en daarbij ondersteunt.

Onze contactpersoon op school is: Liesbeth Laan

Gevoelige klachten of klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag worden verwezen naar de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen van AMOS

AMOS heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij gaan met de melder of klager na of een gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen van AMOS zijn:

Telefoonnummers:

 • 020-4190240
 • 06-47430001
 • 0294-231324

De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Uiteraard zal justitie haar eigen rechtsgang volgen.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Primair, Voortgezet Onderwijs en BVE
t.a.v. Mw. Mr. A.C. Melis Gröllers

Postbus 694
2270 AR VOORBURG
Telefoon: 070 38 61 697
Faxnr: 070 34 81 230

Grensoverschrijdend gedrag

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waar mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een minderjarige leerling is het bestuur verplicht om dit te melden aan de vertrouwensinspecteur. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Als er sprake is van een redelijk vermoeden van een seksueel misdrijf, dan is het bestuur verplicht aangifte te doen bij de officier van justitie.

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of voor een onafhankelijk advies over deze onderwerpen:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111

Al deze instanties zullen het bestuur op de hoogte stellen van binnenkomende klachten en de afhandeling van procedures.

Toelaten, schorsen (tijdelijk verwijderen) en verwijderen van een leerling

Identiteit respecteren

Om toegelaten te worden tot onze school, verwachten wij van ouders dat zij de oecumenische identiteit van de school respecteren. Dit betekent o.a. dat alle kinderen, ook uw kinderen, deelnemen aan de vieringen rondom het kerst- en paasfeest (de twee belangrijkste feesten van het christelijke geloof, die de grondslag is van onze school). Daarnaast is onze visie dat wij kinderen willen leren elkaar te respecteren. Dit doen wij door ook aandacht te besteden aan de overige geloofsovertuigingen die er zijn.

Toelatingsbeleid
Klik hier voor informatie over het toelatingsbeleid op Basisschool Frankendael.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het toelaten of het weigeren van een leerling.
Als een leerling geweigerd wordt, zal het schoolbestuur u schriftelijk uitleggen waarom uw kind(eren) geweigerd is (zijn). Ouders kunnen tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan de ouders horen en weer een beslissing nemen.

Schorsen of verwijderen

Een heel ernstige situatie
We hopen het niet, maar soms gebeurt het wel… soms gaat het tussen de school en een leerling niet goed. We spreken dan over een heel ernstige situatie. Het bestuur kan een leerling schorsen voor een paar dagen of in een heel ernstige situatie van school verwijderen. Voordat deze beslissing genomen wordt, worden een aantal stappen gezet:

 • Het bestuur hoort de leerkracht en eventueel de directie
 • Het bestuur hoort de ouders
 • Het bestuur besluit over te gaan tot schorsing of verwijdering
 • Bij verwijdering moet het bestuur zich gedurende acht weken inspannen om een andere school voor het kind te vinden
 • Lukt dit niet en het bestuur blijft bij het genomen besluit dan kan de leerling definitief verwijderd worden

 • * de inspectie en de leerplichtambtenaar worden hierover ingelicht
 • * ouders kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur
 • * in het uiterste geval kunnen ouders naar de rechter stappen

Gronden voor vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Bij de aanmelding van uw kind(eren) heeft u informatie gekregen over het onderwijs op onze school, daarnaast heeft u ook de schoolgids ontvangen. Wij gaan ervan uit, tenzij bij de aanmelding uitdrukkelijk anders is afgesproken, dat uw kinderen aan alle onderwijsactiviteiten deelnemen.

Schoolbestuur beslist

Soms, bij hoge uitzondering, kunnen ouders de school vragen of het mogelijk is hun kind niet aan een bepaalde onderwijsactiviteit te laten deelnemen. De school beslist dit niet zelf, dat doet het schoolbestuur. De directie van de school zal daarom het verzoek van de ouders aan het schoolbestuur doorgeven. De directie geeft het bestuur ook een advies over de aanvraag. Dit advies is van tevoren met de ouders doorgesproken. De directie geeft ook aan, wat naar de mening van de directie een zinvolle vervangende onderwijsactiviteit voor de leerling is, als het bestuur toestemming geeft.

Het bestuur zal u meestal schriftelijk laten weten of een verzoek ingewilligd wordt en op welke gronden het bestuur dit besluit genomen heeft.

Veiligheid in en om de school

Zo zijn onze manieren

Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Dit betekent dat:

 • Onze school een contactpersoon veiligheid en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld
 • Er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag
 • Schelden niet toegestaan is
 • Er een algemeen verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen
 • Bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan
 • In geval van (het vermoeden) crimineel gedrag contact met de politie zal worden opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar bureau Jeugdzorg

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de school bevinden. Verder verwijzen wij naar het veiligheidsprotocol van de school; ‘Zo zijn onze manieren’.