Sponsoring

De school voert een voorzichtig beleid t.a.v. sponsoring. Bij speciale projecten, zoals de aanschaf van extra buitenspelmateriaal, excursies, projecten in het kader van wereldoriëntatie of de aanschaf van extra computers, kan de school op zoek gaan naar sponsors.De sponsoren krijgen als tegenprestatie naamsbekendheid: we maken melding van de sponsorbijdrage in nieuwsbrief, schoolkrant of plaatselijke pers. De sponsor kan geen andere tegenprestatie verwachten dan hierboven gemeld. De uit sponsoring verkregen bijdragen worden als extra inkomsten gezien en worden gebruikt ten behoeve van de school.

Verzekering / aansprakelijkheid

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking.

Schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.

Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Televisie, video en internet

Disrespectvol en ongewenst materiaal

Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

Eigen verantwoordelijkheid bij brengen

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet dus voor het “pedagogisch” filter. De school confronteert kinderen niet bewust met bovengenoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op ongewenst (surf, chat en e-mail) gedrag.

Ook het personeel

Het personeel gebruikt internet vooral voor onderwijs doeleinden. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan, sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme welke niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Onze uitgangspunten:
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden
 • De leerkracht stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bijvoorbeeld het school tv weekjournaal voor groep 7 en 8, waarin oorlogssituaties worden behandeld)
 • Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden! De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen
 • De school probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen
 • Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel van de school kijkt als het ware ‘over de schouder mee’
 • Internetten gebeurt niet zonder een leerkracht in de nabijheid
 • De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet
 • Alle kinderen vanaf een afgesproken groep krijgen een eigen e-mailadres. De school ziet erop toe dat hier verantwoord gebruik van wordt gemaakt
 • Chatten wordt slechts bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als onderdeel van een project)
 • Ook bij het surfen op internet, bij e-mailgebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft
 • Het is medewerkers van school niet toegestaan met leerlingen, buiten schooltijd te chatten
 • De ICT coördinator kan accounts van gebruikers inzien in verband met het beheren van het netwerk. Desgewenst kan hij accounts controleren op ongewenst gebruik van de computer
 • Bij het publiceren van fotomateriaal van kinderen in schoolsituaties gaan we met grote zorg om. Belangrijk vinden we dat we een representatief beeld geven van de situatie bij ons op school en dat recht wordt gedaan aan de integriteit van elk individu
 • Op school is een regeling afgesproken hoe ouders bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van foto’s in publicaties; brochures, schoolgids, schoolwebsite
 • Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit altijd gemeld bij de ICT coördinator. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het verkeerd gebruik van internettoepassingen
Afspraken met de leerlingen
 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht
 • Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnorm voldoen
 • Vertel het de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leerkracht
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen
 • Je mag geen aankopen doen via internetgebruik op school
 • Wanneer je via internet, e-mail of chat gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen. Zorg voor een afdruk van de pagina

Gedragsprotocol begeleiding buitenschoolse activiteiten

 1. De verantwoordelijkheid ter plaatse ligt bij de bouwcoördinator / werkgroepcoördinator van de betrokken bouw. Zij moeten altijd verantwoording afleggen aan de directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt namelijk altijd bij de directeur van de school.
 2. Is de bouwcoördinator / werkgroepcoördinator niet aanwezig, dan is van te voren afgesproken bij welke leerkracht de verantwoordelijkheid ligt. Dit is duidelijk gecommuniceerd naar alle medewerkers (leerkrachten en ouders / vrijwilligers).
 3. Vermijd onderlinge onenigheid.
 4. Vermijd de aanwezigheid van kinderen als er een inhoudelijk of organisatorisch probleem wordt besproken.
 5. De omgangsregels met kinderen zijn de zelfde als welke gangbaar zijn op school.
 6. Betreden van een (afgesloten) leerlingenkamer alleen na herhaald kloppen.
 7. Probeer te voorkomen dat je alleen met kinderen in een afgesloten ruimte bent.
 8. Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters)van meisjes gebeurt in aanwezigheid van vrouwelijke leiding.(indien mogelijk)
 9. Het laten douchen/wassen/(toiletbezoek van kleuters) van jongens gebeurt in aanwezigheid van mannelijke leiding.(indien mogelijk)
 10. Tijdens de avonduren en ’s nachts, wanneer de kinderen in bed liggen, zijn altijd een vrouwelijke en een mannelijke leidinggevende in het slaap gebouw aanwezig.
 11. Het wekken van meisjes gebeurt door vrouwelijke leidinggevenden
 12. Het wekken van jongens gebeurt door mannelijke leidinggevenden.
 13. In geval van calamiteiten gaat de veiligheid voor bovenstaande gedragsregels.
 14. In ruimtes waar kinderen aanwezig zijn, mag niet worden gerookt.
 15. Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken.
 16. Het is niet toegestaan, voor het einde van het avondprogramma, in aanwezigheid van kinderen alcoholische dranken te nuttigen.
 17. Indien er laat op de avond, wanneer het programma ten einde is en de kinderen gedoucht / gewassen zijn en hun pyjama’s aanhebben, alcoholische dranken worden genuttigd, moet iedereen instaat blijven handelend op te treden. Tevens dienen twee leidinggevenden (in het bezit van een rijbewijs), waarvan één vrouwelijke en één mannelijke zich geheel te onthouden van gebruik van alcohol. (Dit kan vanzelfsprekend onderling worden geregeld)
 18. Er dient onder de begeleiders altijd een opgeleide BHV-er aanwezig te zijn.
 19. Wanneer een leerkracht onverhoeds (niet volgens planning en/of afspraak) een schoolkamp moet verlaten, dient er op korte termijn vanuit de school een vervanger geregeld te worden.

Veiligheidsprotocol ‘Zo zijn onze manieren’

Algemeen* Een omgangs- en gedragsprotocol werkt alleen als het afgesproken gedrag en de regels worden voorgeleefd door het team en overtredingen worden gesignaleerd, direct besproken en indien nodig gesanctioneerd.

* De gedragsregels zijn schoolgebonden
* Ze zijn nodig, zodat we elkaar er op kunnen aanspreken
* De gedragsregels worden jaarlijks geëvalueerd

Invoeringsprocedure

 • Teambijeenkomsten
 • Ouderbijeenkomsten
 • Leerlingen (gr. 8)
 • Goedkeuring MR
 • Vaststelling door CvB
 • Opname in de schoolgids / schoolplan en website

De gedragsregels hebben betrekking op de volgende relaties: Relaties tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, onderwijs ondersteunend personeel, stagiaires en externen.

Waar staat Basisschool Frankendael voor?

Het team van Basisschool Frankendael gaat uit van een open, eerlijke en hartelijke benadering van de kinderen. Kinderen hebben bevestiging nodig, dat kan inhouden dat je een arm om een kind heen moet kunnen slaan of een kind op schoot moet kunnen nemen als dat nodig is, of als het kind aangeeft hier behoefte aan te hebben.Onderling (in het team) moet het zo zijn, dat wanneer iemand iets onjuist, of niet aanvaardbaar vindt, dit gezegd wordt zodat er in het vervolg rekening mee gehouden kan worden.

De uitgangspunten van de Frankendael
 • Basisschool Frankendael is, binnen de kaders van het aannamebeleid, toegankelijk voor alle kinderen.
 • Op Basisschool Frankendael onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Verschillen worden daarom geaccepteerd en gerespecteerd.
 • Op Basisschool Frankendael hebben we respect voor elkaar en creëren we ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.
 • Hanteren we een niet-stereotype benadering.
 • Scheppen we voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt op de Frankendael actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Ongelijkwaardige behandeling op grond van racisme / seksisme, discriminatie of seksuele intimidatie wordt op de Frankendael niet getolereerd.
 • Geen discriminatie van geloof, uiterlijk, etnische herkomst, sekse, geaardheid of politieke overtuiging
 • Agressief en gewelddadig gedrag wordt op de Frankendael niet getolereerd. Dit geldt zowel voor fysiek als voor intimiderend en bedreigend taalgebruik.

Rangschikking Gedragsregels Basisschool Frankendael
De gedragsregels die in het schooljaar 2005 – 2006 zijn vastgesteld tijdens leerkrachtenbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten en tijdens lessen met de leerlingen (groepen 8), zijn als volgt gecategoriseerd;

 • In de school
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Gymnastiek / zwemmen
 • Omgang met ouders in de school

Taal en omgangsvormen
 • Op Basisschool Frankendael spreken we Nederlands met elkaar
 • Spreken wij elkaar aan met de eigen naam
 • Leren en hebben wij respect voor elkaar
 • Spreken wij volwassenen aan met ; juf / meester / mevrouw / meneer en U
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen en wijzen elkaar daar op, indien nodig.
Uiterlijk
 • Op Basisschool Frankendael ziet het personeel er representatief uit (voorbeeldfunctie)
 • Is hoofdbedekking toegestaan, wanneer het door een religieuze overtuiging wordt ingegeven en het de communicatie niet belemmert. Het gehele gezicht moet zichtbaar zijn.
Computer / mobiele telefoons;

Op Basisschool Frankendael:

 • Ga je meteen naar de meester, juf of naar je ouders, als je op Internet heel vervelende informatie tegenkomt. Houd je aan deze afspraak, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Spreken we van te voren af wat we op Internet gaan doen. Internetten mag alleen als de Leerkracht aanwezig is.
 • Werken we alleen met gerichte opdrachten achter de computer.
 • Geen e-mail en msn verkeer tijdens de les. (mits onderdeel van een onderwijsgericht project).
 • Hebben leerkrachten alleen beroepsmatig e-mail verkeer met ouders.
 • Is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen alleen toegestaan met schriftelijk toestemming.
 • Wordt door de leerkrachten tijdens de lessen , geen gebruik gemaakt van mobiele telefonie. (Mits van te voren is aangegeven, dat het noodzakelijk is).

Relaties
 • Op Basisschool Frankendael is er tussen leerkrachten, leerlingen en ouders respect. Seksuele intimidatie hoort daar niet bij. Het respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking. Leerkrachten houden op Basisschool Frankendael werk en privé gescheiden.
Roken
 • Op Basisschool Frankendael wordt in het schoolgebouw (leerkrachten / ouders) en rond het schoolgebouw (leerkrachten) niet gerookt.
Buitenschoolse activiteiten
 • Op Basisschool Frankendael gelden tijdens buitenschoolse activiteiten dezelfde regels als in een normale schoolsituatie.
 • Het Pedagogisch klimaat van de Frankendael moet te allen tijden zichtbaar zijn en blijven.
 • Slapen Mannen en vrouwen, jongens en meisjes gescheiden van elkaar tijdens schoolkampen.
 • Blijven leerkrachten en andere begeleiders gepaste afstand bewaren, zodat hun gedrag geen bedreiging of probleem vormt voor de leerlingen en de uitstraling van de school.
Gymnastiek en zwemmen
 • Op Basisschool Frankendael wordt, vanaf groep 5, het toezicht op het gebruik van de gescheiden douches en kleedruimtes gedaan door leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. In situaties waarin dit niet mogelijk is, wordt er door de leerkracht eerst duidelijk geklopt voordat de kleed- of doucheruimte wordt betreden. Op deze manier houden wij op de Frankendael rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel bij alle jongens en meisjes.
Omgang met Ouders
 • Op Basisschool Frankendael is er altijd, wat er ook gebeurt, wederzijds respect tussen leerkrachten en ouders. Dit respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking.
Wat te doen bij overschrijding van de gedragscode
 • Bij overschrijding van de gedragscode “Zo zijn onze manieren” wordt met de betrokkenen besproken en op papier gezet hoe een overschrijding de volgende keer voorkomen kan worden. De directie kan hierbij aanwezig zijn, naar gelang de ernst van de situatie. De directie moet wel te allen tijde op de hoogte worden gebracht van de resultaten en afspraken die er gemaakt zijn na overschrijding van de gedragscode. Voor een uitgebreider overzicht van schoolregels verwijzen wij naar het informatie – activiteiten schoolkalender van Basisschool Frankendael.

Schoolregels

Voor leerlingen van Basisschool Frankendael geldt;
 • Op Basisschool Frankendael lopen wij naast onze fiets over het schoolplein en op de stoep rondom de school.
 • Op Basisschool Frankendael worden in de school petten en andere soorten van hoofddeksels afgedaan, mits het door een religieuze overtuiging wordt inggegeven.
 • In dit geval moet het de communicatie en de veiligheid niet belemmeren. Het gehele gezicht moet zichtbaar zijn.
 • Op Basisschool Frankendael ben je altijd op tijd in de klas (dus voor 8.30 uur en voor 13.00 uur). Voor dat de schooldeuren opengaan komen wij niet zonder toestemming van leerkracht de school binnen.
 • Op Basisschool Frankendael hangen wij onze jas, bij binnenkomst, keurig aan de daarvoor bestemde kapstok.
 • Op Basisschool Frankendael kan iedereen deelnemen aan de gymlessen als je je gymkleding bij je hebt.
 • Op Basisschool Frankendael ga je niet vechten en schreeuwen als je ruzie hebt, maar je probeert de problemen met praten op te lossen. Als dit niet lukt ga je naar de meester / juf.
 • Op Basisschool Frankendael mogen wij allemaal een gezond pauzehapje meenemen. Hieronder verstaan wij geen snoep en chips.
 • Op Basisschool Frankendael zet je je fiets op slot in het fietsenrek. Wij komen lopend naar school als wij vlakbij school wonen, omdat er niet zoveel ruimte voor al de fietsen is op het schoolplein.
 • Op Basisschool Frankendael blijven leerlingen nooit zonder toestemming alleen in de klas achter.
 • Op Basisschool Frankendael zijn wij heel zuinig op materialen van school, zoals; boeken, schriften, atlassen, woordenboeken etc…