Toetsen en leerresultaten

“Goed onderwijs is de sleutel voor de toekomst”

de onderwijsinspectie

Dat betekent voor het team van de Frankendaelschool dat wij elk jaar proberen ons onderwijs nog verder te verbeteren; de sleutel nog passender te maken zou je kunnen zeggen.


Wet op Primair Onderwijs

De overheid heeft in de Wet op Primair Onderwijs aangegeven dat ons onderwijs zich moet richten op de mogelijkheden van de leerling. Het onderwijs moet kunnen omgaan met “verschillen”. Met verschillen in leermogelijkheden van de kinderen, maar ook met verschillen in het gedrag van de kinderen. Dat betekent automatisch dat de resultaten van ons onderwijs per kind verschillend zullen zijn.


Goed georganiseerd onderwijs

Wij zien het als onze taak elk kind alles wat binnen ons vermogen ligt te bieden voor zowel het ontwikkelen van zijn leermogelijkheden op kennisgebieden, maar zeker ook op persoonlijkheid- en talentontwikkeling. Daarom staan wij voor goed georganiseerd onderwijs op basisschool Frankendael. Voor de organisatie binnen de groep worden de leerkrachten regelmatig geschoold en begeleid.


Extra individuele ondersteuning

Leerkrachten overleggen 4 maal per jaar met de interne begeleider over de ontwikkelingen van de leerlingen. Zij bespreken de leerresultaten en de sociale – emotionele ontwikkeling van elk kind en maken afspraken over de gewenste aanpak. Ons streven is dat we de extra individuele ondersteuning die kinderen soms nodig hebben altijd laten aanbieden door de leerkracht zelf binnen de groep.


Het leerlingvolgsysteem

De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Om deze resultaten zo objectief mogelijk vast te stellen, toetsen wij de kinderen regelmatig met behulp van landelijk genormeerde toetsen.

De uitslagen geven aan hoe het kind scoort ten opzichte van een vastgestelde landelijke norm op het desbetreffende vakgebied. Op basisschool Frankendael gebruiken we dergelijke toetsen voor;

  • Begrippen (jongste kinderen)
  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen
  • Woordenschat
  • Spelling
  • Rekenen & Wiskunde


Observatiesysteem voor de oudste kleuters

Tevens gebruiken we voor de oudste kleuters een observatiesysteem. Ouders krijgen tweemaal per jaar een ‘papieren’ rapport (vanaf groep 2). Deze rapporten hebben een andere waarde dan de gegevens uit het LVS. In het rapport geven we zo goed mogelijk aan hoe we de prestaties van het kind waarderen ten opzichte van de mogelijkheden van het kind zelf. Samen met de gegevens uit het LVS proberen we een zo goed mogelijk beeld van het kind te schetsen.


Schooladvies in groep 8

Uiteindelijk komt op deze manier ook het schooladvies in groep 8 tot stand als het gaat om welk type Voortgezet Onderwijs de juiste mogelijkheden biedt voor uw kind. Voor sommige kinderen kan het verstandiger zijn een wat meer praktijkgerichte leerweg te kiezen, voor anderen kan een theoretische leerroute meer voor de hand liggen. Naast het advies van de school dient er ook nog een onafhankelijk gegeven te zijn. Hiervoor gebruikt onze school de CITO-eindtoets.


De CITO- score

Om een oordeel te geven over de kwaliteit van ons onderwijs, zult u alle gesprekken over de vorderingen van uw kind, de rapporten en de gegevens uit het LVS naast elkaar moeten leggen. Tevens geldt voor onze school dat wij een zeer gemêleerde schoolpopulatie hebben, waardoor de individuele resultaten zeer verschillen. De CITO- score is wel een belangrijke indicatie voor welke vorm van vervolgonderwijs uw kind geschikt is. Gemiddelde score laatste 3 jaar: 531,7 . In de afgelopen jaren verlieten gemiddeld 55 % van de leerlingen de school met een VMBO-advies, 45 % met een HAVO/VWO advies.


Voortdurende kwaliteit

We blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door alle scores tegen het licht te houden en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Onze organisatie en werkwijze wordt van tijd tot tijd door de Rijks onderwijsinspectie van het Primair Onderwijs uitvoerig doorgelicht. Het verslag hiervan wordt besproken met de Medezeggenschapsraad. Aan de ouders melden we hoe we de zaken die we moeten verbeteren aan pakken en houden hen op de hoogte van de vorderingen.


Registratie van leerlinggegevens

In de administratie van de school worden gegevens van de leerlingen en hun toetsresultaten tot en met het behalen van een zwemdiploma opgeslagen. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen. Daarnaast worden ze eenmaal per jaar geanonimiseerd doorgestuurd aan het Amsterdams Monitorbedrijf. Vervolgens worden de gegevens bewerkt tot overzichtelijke rapportages op het niveau van de school, het schoolbestuur en het stadsdeel. De individuele leerling-gegevens zijn hierin niet meer terug te vinden. Het Monitorbedrijf is een voorziening van de gezamenlijke schoolbesturen.