De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Maandelijkse rondleidingen voor ouders

Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen zich inschrijven voor de maandelijkse rondleidingen (Zie activiteitenkalender) die onze school organiseert. Tijdens deze rondleidingenzullen wij u informeren over de school, uw vragen beantwoorden en de school laten zien.

Aanmelden van uw kind

Indien u daarna besluit uw kind op onze school in te schrijven, wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Dan weet u dat uw kind een plaats krijgt bij ons op school. Wij gaan er als school dan ook vanuit dat u de keuze voor onze school bewust heeft gemaakt en niet uw kind ook nog op andere scholen heeft ingeschreven. In verband met de planning voor een volgend cursusjaar is het wenselijk uw kind circa acht maanden voordat het naar school gaat definitief aan te melden. In de afgelopen jaren hebben we alle aangemelde kinderen kunnen plaatsen en hebben we geen wachtlijsten aangelegd.

Uw kind mag komen wennen

Vier weken voordat uw kind op school komt neemt de leerkracht contact met u op. Dan worden er afspraken met u gemaakt over op welke momenten uw kind mag komen wennen.Naar aanleiding van het gesprek ontvangt uw kind een kaartje met de afgesproken data en de definitieve startdatum. De jongste kleuters moeten vaak nog wennen aan het nieuwe schoolleven. In overleg met de leerkracht kan worden besloten uw kind een middagje thuis te houden.

Leerlingen van andere scholen

Veranderen van school

Het komt voor dat ouders gedurende het schooljaar hun kind op onze school willen plaatsen. In dat geval zal onze school eerst contact opnemen met de school waar het kind vandaan komt. We gaan er vanuit dat ouders zelf de school op de hoogte hebben gesteld van hun besluit. Vervolgens maakt de directie / IB een afspraak met de ouders. Het is belangrijk dat ouders aangeven waarom zij willen veranderen van school en wat de verwachtingen zijn.

Vervolgens vraagt de school onderwijskundige informatie op bij de vorige school. Daarnaast neemt de Intern begeleider een aantal toetsen af bij het kind om de leerresultaten te bekijken. Daarna gaat het kind op bezoek in de klas, zodat we de gelegenheid hebben het kind te observeren in de groep. Indien op grond van de hier beschreven procedure de school en de ouders het eens worden, wordt besloten of het kind aangenomen wordt en in welke groep het wordt geplaatst.

Observeren van de kinderen

Basisschool Frankendael stemt de aandacht en zorg af op de mogelijkheden van ieder kind. Dit doen we door middel van het zorgvuldig volgen van de ontwikkeling van ieder kind. Het dagelijkse werk van kinderen geeft veel informatie over de vorderingen die worden gemaakt. Leerkrachten administreren cijfers en beoordelingen. Daarnaast is de leerkracht voortdurend bezig met het observeren van de kinderen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van toetsen die bij de verschillende leerlijnen horen, deze geven informatie over de mate waarin kinderen de aangeboden leerstof beheersen. Deze gegevens, uitgewerkt in een groepsplan, zijn het uitgangspunt voor het dagelijks handelen van de leerkrachten bij ons op school.

Systematische observatie

In de groepen 1/2 worden kinderen systematisch geobserveerd op aspecten als taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, speelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen van groep 2 worden Cito-toetsen afgenomen; taal voor kleuters, ordenen, ruimte en tijd. In de groepen 4 t/m 8 worden de kinderen twee keer per jaar getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Uitslagen van deze toetsen, die los staan van de leerlijnen, leggen wij vast in ons geautomatiseerde Leerlingvolgsysteem. Al deze bovenstaande gegevens samen stellen de leerkracht in staat goed in te spelen op de behoefte van elk afzonderlijk kind en dat wat de groep nodig heeft en wat de leerkracht zelf moet doen om de verschillende processen in de groep te begeleiden.

De speciale zorg door een intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) coördineert de leerlingenzorg. Wekelijks heeft de IB-er overleg met de directie. Vier keer per jaar heeft de IB-er overleg met de leerkracht om over de ontwikkeling van alle kinderen te praten. Wanneer dan blijkt dat een kind niet voldoende ontwikkeling doormaakt, wordt met de Intern begeleider overlegd over een mogelijke andere aanpak. Dit kan betekenen dat kinderen een individueel handelingsplan krijgen afgestemd op eigen mogelijkheden. Ouders worden betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind.

Gezamelijk mogelijke problemen verkennen

Als blijkt dat de dan geboden zorg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt het kind aangemeld voor het zorgbreedte overleg (ZBO). Ook hiervan worden ouders op de hoogte gesteld. Het ZBO wordt zes maal per jaar gehouden er wordt aan deelgenomen door de directeur, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst (ABC), de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de groepsleerkracht. Gezamenlijk wordt het probleem verkend en worden mogelijke oplossingen aangedragen. Deze oplossingen kunnen divers zijn. In dit gehele traject proberen wij voortdurend samen met de ouders naar een zo goed mogelijke oplossing en ondersteuning toe te werken. In sommige gevallen kunnen wij ook een beroep doen op het orthoteam van AMOS.

Het Orthopedisch team

Het orthoteam bestaat uit negen orthopedagogen die het schoolteam ondersteuning bieden bij het vormgeven van onderwijs “op maat”. Immers kinderen zitten samen in een groep, maar zijn stuk voor stuk verschillend en hebben ook verschillende onderwijsvragen.

Met behulp van het ortho-team willen we bereiken dat de zorg voor alle kinderen op onze scholen nog beter kan worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit:
  • Het doen van observaties in de klas van kinderen en /of leerkrachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van video- opnames die met de leerkrachten worden besproken. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat om opnamen van uw zoon of dochter zal uiteraard via school uw instemming worden gevraagd.
  • Het doen van individueel onderzoek bij kinderen om de sterke en zwakke kanten van de leerlingen in kaart te brengen zodat leerkrachten de kinderen beter kunnen begeleiden bij het leren en bij de sociaal – emotionele ontwikkeling.
  • Ontwikkelen van (groeps)handelingsplannen in overleg met leerkrachten en intern begeleiders zodat de leerstof en de instructie past bij het ontwikkelingsniveau van uw kind.
  • Het begeleiden / coachen van leerkrachten, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van video – opnamen
  • Begeleidingstraject groep 2 / 3: de kinderen van groep 2 en 3 worden gedurende een jaar gevolgd in het kader van vroegtijdige onderkenning. Wanneer een kind individueel wordt onderzocht, is de school verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Ouders worden gevraagd een formulier in te vullen waarin zij gesignaleerde problemen kunnen toelichten. Het onderzoek start altijd met een gesprek met de ouders / verzorgers van het kind.
De resultaten van het onderzoek

Na het onderzoek vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders / verzorgers waarin de resultaten van het onderzoek worden toegelicht en afspraken worden gemaakt over de gewenste aanpak. Na het onderzoek wordt het plan van aanpak geëvalueerd met ouders, leerkrachten en de orthopedagoog. De contacten met het ortho-team verlopen via de school. Verder kunnen wij gebruik maken van de diensten van de Onderwijsbegeleidingsdienst (ABC), de Regionale expertise centra, bureau jeugdzorg, de Bas­cule, de schoolarts, etc.

Het team van basisschool Frankendael gaat zorgvuldig om met doubleren. Alleen in uiterste noodzaak en na overleg met ouders laten wij de kinderen een leerjaar overdoen.

Weer Samen Naar School

Samenwerkende basisscholen

Sommige kinderen hebben ex­tra zorg of begeleiding nodig op de basisschool. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijven, werken basisscholen samen in samenwerkingsverbanden ‘Weer samen naar school’ (WSNS). De bedoeling van WSNS is minder kinderen te verwijzen naar een school voor speciaal Onderwijs. Aan elk samenwerkingsver­band WSNS neemt minimaal één school voor speciaal basisonderwijs deel.

Basisschool Frankendael maakt deel uit van het samenwerkingsverband Oost.

Leerling gebonden financiering / rugzakleerlingen

De ‘Rugzak’ heet officieel ‘leerlinggebonden financiering’ (lgf). Dit maakt het mogelijk dat ouders van een kind met een beperking kunnen kiezen tussen:

  • Een reguliere basisschool met leerlinggebonden financiering
  • Een school voor speciaal onderwijs

Voorwaarde hiervoor is wel dat het kind een indicatie heeft. Een indicatie voor de leerlinggebonden financiering moet door de ouders worden aangevraagd bij een Commissie voor indicatiestelling (CvI) van het Regionaal expertise centrum (REC).

Overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (VO) is in Amsterdam geregeld in gezamenlijke afspraken tus­sen de scholen, schoolbestu­ren en de gemeente; de Kernprocedure. In groep 7 nemen we de Entreetoets van het Cito af. De uitslag van deze toets wordt mede gebruikt om het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs te kunnen geven. Naast de uitslag van de entreetoets gebruiken we daarvoor ook de gegevens van het leerlingvolgsysteem, de sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding van de leerling.

Informatieavond over voortgezet onderwijs

De ouders van de leerlingen van groep 8 nodigen we in november uit voor een speciale ouderavond. Daarin verstrek­ken we algemene informatie over het voortgezet onderwijs.

De leerlingen van groep 8 doen mee met de Cito eindtoets. Kinderen met leerachterstanden worden opgegeven voor het ca­paciteiten onderzoek.

Op Basisschool Frankendael doen alle leerlingen mee met de Cito eindtoets.