Rol van de ouders

‘Ouder zijn’ bij ons op school

Belangrijkste gesprekspartners
Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door. Het is daarom in het belang van de kinderen dat ouders en school goed samenwerken om het welbevinden en een voorspoedige ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Daarom zijn ouders binnen onze schoolgemeenschap de belangrijkste gesprekspartners.

Lees meer knop


 

Inspraakmogelijkheden

De Medezeggenschapsraad (MR): Inspraakmogelijkheden
De Medezeggenschapsraad (MR) is een instelling die bij wet geregeld is. Het bestuur van de school is verplicht bij belangrijke zaken advies in te winnen bij de MR. In bepaalde gevallen moet de MR zelfs instemmen met een voorstel. 

Lees meer knop

Ouderraad (OR): meedenken, meepraten en meehelpen
Naast de MR is er ook een ouderraad (OR), deze bestaat geheel uit ouders. De leden van de ouderraad denken, praten en helpen mee bij allerlei activiteiten binnen de school.

Lees meer knop


 

Ernstige zaken en klachten

De klachtenprocedure
Overal gaat wel eens wat mis, zo ook op de Frankendaelschool. Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent, of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Komt u er niet met elkaar uit, neemt u dan contact op met de directeur.

Lees meer knop


 

Meldplicht seksueel geweld

Grensoverschrijdend gedrag
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waar mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een minderjarige leerling is het bestuur verplicht om dit te melden aan de vertrouwensinspecteur. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Als er sprake is van een redelijk vermoeden van een seksueel misdrijf, dan is het bestuur verplicht aangifte te doen bij de officier van justitie.

Lees meer knop


 

Toelaten van een leerling

Identiteit respecteren
Om toegelaten te worden tot onze school, verwachten wij van ouders dat zij de christelijke / oecumenische identiteit van de school respecteren. Dit betekent dat alle kinderen, ook uw kinderen, deelnemen aan de godsdienstlessen, weekopeningen, kerst- en paasvieringen etc.

Lees meer knop


 

Schorsen of verwijderen van een leerling

Een heel ernstige situatie
We hopen het niet, maar soms gebeurt het wel…soms gaat het tussen de school en een leerling niet goed. We spreken dan over een heel ernstige situatie. Het bestuur kan een leerling schorsen voor een paar dagen of in een heel ernstige situatie van school verwijderen. Voordat deze beslissing genomen wordt, worden een aantal stappen gezet.

Lees meer knop


 

Vrijstelling van onderwijs

Gronden voor vrijstelling van een onderwijsactiviteit
Bij de aanmelding van uw kind(eren) heeft u informatie gekregen over het onderwijs op onze school, daarnaast heeft u ook de schoolgids ontvangen. Wij gaan ervan uit, tenzij bij de aanmelding uitdrukkelijk anders is afgesproken, dat uw kinderen aan alle onderwijsactiviteiten deelnemen.

Lees meer knop


 

Veiligheid

Veiligheid in en om de school
Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden.

Lees meer knop


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie