Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma op de Frankendael

Activiteiten en basisvaardigheden

Groep 1/2

Op de voorschool (peuterspeelzaal) en in de kleutergroepen werken wij met een programmatische aanpak waarmee de kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling. Een dag begint in de kleutergroepen met de kring. Vervolgens gaat de leerkracht verder met de afspraken en instructie voor de ochtend.

Kinder stimuleren met een thema
De peuterleidster en leerkrachten werken met thema’s (b.v. school, vakantie, herfst, lente, kleding). Tijdens deze thema’s worden er allerlei verschillende activiteiten gedaan. Deze kunnen een verschillende focus hebben. Zo is te denken aan: voorlezen, ontdekken, themahoek, taalactiviteiten, muzische vorming (muziek, dans, drama, toneel), voorbereidende rekenactiviteiten, expressie en allerlei ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op de speelplaats. Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren zijn de poppen Ko voor de kleuters en Puk voor de peuters tot leven gebracht. Elk thema en elke activiteit worden door de poppen ingeleid.

Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.

Wanneer blijkt dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben, neemt de leerkracht een klein groepje of een kind apart om de activiteit te herhalen op het niveau van het kind.

Bewegingsonderwijs
In de gymzaal wordt twee keer in de week bewegingsonderwijs aan de kleuters gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zich vrij te gaan bewegen in een grotere ruimte. Dat wordt gestimuleerd door het aanbod van verschillende bewegingsvormen zoals tikspelen, gooien en vangen, klimmen en springen.

Toetsen en observeren
Om te beoordelen of de kinderen aan groep 3 toe zijn, worden toetsen afgenomen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt die de observaties van de kinderen hebben opgeleverd. Mochten wij tot de conclusie komen dat een verlenging van de kleuterperiode gewenst is, wordt dat altijd ruim van te voren met de ouders overlegd.

Groep 3,4,5

In groep drie wordt begonnen met leren lezen, schrijven en rekenen. De kinderen in groep 3 vinden veel zaken die ze van de kleuterklas kennen terug wanneer zij overstappen van groep 2 naar 3.
In het onderwijsprogramma van groep 3 ligt het accent op taal/lezen, schrijven en rekenen. Daar zijn ze ongeveer de helft van de tijd mee bezig.

Niveaulezen: Veilig Leren Lezen
In het tweede deel van het derde leerjaar wordt begonnen met niveaulezen: dat betekent dat er wordt gelezen in kleine groepjes op het eigen niveau. De kinderen hoeven dan niet allemaal uit hetzelfde boekje te lezen. Wat ze lezen is afhankelijk van hun (technisch) leesniveau. Voor het taalleesonderwijs hebben we gekozen voor de leerlijn Veilig Leren Lezen, die mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij de snellere en de wat langzamere lezer.
Vanaf groep 4 werken wij met de taalmethode Taal op Maat.

Realistische rekenmethode Wereld in Getallen
Het leren rekenen doen wij aan de hand van de realistische rekenmethode Wereld in Getallen. Realistisch wil zeggen: uitgaan van zaken die kinderen herkennen uit de dagelijkse praktijk. Veel aandacht wordt besteed aan inzicht bij rekenopgaven en niet aan de truc die er is om de som uit te rekenen. Het diagnostische gesprek en het bespreken van oplossing strategieën neemt een belangrijke plaats in. Na ieder blok wordt er een toets afgenomen. Kinderen die de leerstof beheersen krijgen verrijkingsstof, kinderen die nog onvoldoende beheersing hebben krijgen een extra instructieles en herhalingsoefeningen.

Schrijfmethode:  Pennenstreken
In groep 3 wordt ook begonnen met het schrijfonderwijs, waarbij in de eerste maanden het accent ligt op de motorische ontwikkeling, het oefenen van schrijfpatronen en het correct leren schrijven van de letters. Wij maken gebruik van de schrijfmethode Pennenstreken op basisschool Frankendael.
In de groepen 1 t/m 3 wordt met potlood geschreven. Vanaf groep 4 wordt een vulpen gebruikt.

Groep 6,7,8

Verslagen, werkstukken en spreekbeurten
De vakgebieden lezen, taal, rekenen en schrijven worden in de bovenbouw qua organisatie op vergelijkbare wijze aangeboden als in de middenbouw. De vaardigheden die de kinderen opdoen bij deze vakken worden ingezet bij wereldoriënterend onderwijs. De kinderen hebben immers een behoorlijke vaardigheid opgebouwd die goed ingezet kan worden bij het maken van verslagen en werkstukken en het houden van een spreekbeurt. De leerjaren zeven en acht krijgen les in Engels.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE OP BASISSCHOOL FRANKENDAEL

Naast het feit dat we veel tijd besteden aan de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen, bestaat er ook veel aandacht voor de wereldoriënterende vakken. In onze school worden diverse vak- en vormingsgebieden thematisch vorm gegeven en aangeboden.

Binnen de thema’s wordt gebruik gemaakt van de theorie van hoogleraar Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. In ieder thema worden leerkrachtgebonden lessen gegeven en krijgen kinderen tevens de gelegenheid om in keuzelessen het onderwerp verder te verdiepen aansluitend bij hun eigen sterke intelligenties.

In de groepen 1 en 2 wordt het volledige leerstofaanbod in een thema verwerkt. In de groepen 3 t/m 8 betreft het de vakgebieden:

■ Geschiedenis (ingevoerd: schooljaar 2012 – 2013)

De onderstaande thema’s zullen worden aangeboden in de groepen 5 t/m 8:

Groep 5:
• Oma’s tijd
• De tijdbalk
• Het schrift door de tijden heen
• Pre-historie

Groep 6:
• Romeinen
• Kloosters
• Vikingen
• Ridders en kastelen

Groep 7:
• De stad in de middeleeuwen
• Ontdekkingsreizen
• Tachtig jaar oorlog
• Gouden Eeuw

Groep 8:
• Pruiken en Revoluties
• Industrie
• Twee keer oorlog
• De laatste tijd

Diversen:
• Kunst door de tijden heen
• Het Oude Egypte
• De Oude Grieken
• Azteken, Maya’s en Inca’s
• Indianen en het wilde westen
• Beroepen vroeger-nu-later (voorloper)
• Vervoer door de tijden heen (voorloper)

■ Aardrijkskunde Anders (invoering: schooljaar 2013 – 2014)

■ Natuur Anders (invoering: schooljaar 2014 – 2015)

■ Techniek

■ Beeldende vorming; tekenen, handvaardigheid (invoering Creatief Anders schooljaar 2013 – 2014)

■ Cultureel erfgoed

■ Actief burgerschap

■ Verkeer

Voor iedere kern van VLL zijn twee sets van 16 kieskaarten ontwikkeld die de groepen 3 en 4 in een tweejarencyclus kunnen draaien. Zo worden de thema’s van VLL ook de thema’s voor het W.O.-aanbod in deze groepen en kan in groep 3 gebruik gemaakt worden van dezelfde woordenschat en letterkennis. Thema’s die aangeboden kunnen worden zijn:

Groep 3:
• Mijn lijf
• De post
• Het bos
• Sprookjes
• Vogels in de winter
• Piraten
• Talentenjacht
• De uitvinder
• Het museum
• Boeken
• Op reis

Groep 4:
• De dokter en de tandarts
• De dierentuin
• Hallo wereld
• Tijd
• Reptielen
• Wonen
• Beroepen
• Water
• Kunst
• Bloemen
• Vervoer

Voor de groepen 1-2 hebben wij de Ik en Ko thema’s gekoppeld aan het werken met Meervoudige intelligentie. De volgende thema’s kunnen aangeboden worden;
• Bij mij thuis
• Ssst, wat hoor ik?
• Speel je mee?
• Eet smakelijk!
• Brr, wat koud!
• Waar is….?
• Wat loopt en vliegt daar?
• Kunst
• Op reis
• Geen twee dezelfde
• Papier hier!
• Piraten
• Hoera!
• Au!
• Sprookjesland
• Iedereen is mooi
• Groot en klein
• Het circus

Binnen ieder thema wordt in iedere groep met vier stappen gewerkt. Hierop worden de kinderen en de leerkrachten getraind en begeleid. De vier stappen zijn:

■ De V van Vragen

Ieder thema start in iedere groep met het aangeven van de te behalen minimumdoelen: De Vragen die alle kinderen moeten kunnen beantwoorden

■ De I van Ik

Kinderen worden uitgedaagd om eigen vragen te stellen, tevens wordt middels een woordweb of een mindmap voorkennis geactiveerd.

■ De E van Experimenteren

Kinderen mogen kiezen uit activiteiten binnen een leeromgeving die zo rijk mogelijk is ingericht. Zowel de activiteiten als de leeromgeving is vorm gegeven vanuit de acht intelligenties.

■ De R van Resultaat en Reflectie:

Na drie weken wordt van ieder kind verwcht dat de doelen gehaald zijn. Op diverse manieren wordt met het kind gereflecteerd op de themaperiode en zijn / haar werk daarbinnen. Met deze werkwijze willen we onderstaande doelen bereiken:

■ Keuzevrijheid stimuleert en motiveert, er ontstaat een grotere betrokkenheid en motivatie bij kind en leerkracht. Dit wordt nog versterkt door de grote diversiteit aan werkvormen en ket kunnen kiezen voor de eigen intelligenties.

■ Door het duidelijk stellen van doelen en het begeleiden hierop ontstaat een grote taakgerichtheid.

■ Er is veel oefening van taal, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat. De kennis die kinderen opdoen in de lessen binnen deze vakken kunnen worden toegepast binnen het thematisch werken.

■ Er is een doorgaande lijn door de school.

■ Kinderen plaatsen de leerstof in een rijke context, ze krijgen de tijd om zich echt te verdiepen, op een manier die bij hen past. Dit leidt tot een hoger leerrendement en meer kennis, met name op de lange termijn.

VAARDIGHEDEN DIE ZOWEL BIJ LEERKRACHT ALS LEERLING WORDEN ONTWIKKELD:

■ Samenwerken

■ Opzoek- en onderzoeksvaardigheden

■ Taak- en doelgericht werken

■ Resultaatgericht zijn

■ Zelfreflectie: Wat kan ik goed? Wat moet ik nog leren?

■ Zelfrespect: Iedereen heeft kwaliteiten

■ Waarderen van andermans talenten; van een ander kun je wat leren

■ ICT – vaardigheden

■ Presentatievaardigheden

■ Denk- en leerstrategieën

AAN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN WORDEN DAARNAAST ONTWIKKELD:

■ Het adaptief op individueel- en groepsniveau kunnen toepassen van de juiste rol in de goede situatie; sturen, begeleiden, coachen en loslaten.

■ Het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving

■ Doel- en opbrengstgericht werken

Het schoolbudget wordt beter en bewuster ingezet. leerkrachten hebben tijd om kinderen individueel te begeleiden. Niet de methode is leidend, maar het kind. De leeromgeving past zich bij hem of haar aan. Ieder kind kan zich competent voelen omdat zij gebruik maken van talenten / kwaliteiten / intelligenties en leerpunten. Ieder kind haalt de minimumeinddoelen Wereld Orientatie. Er ontstaat rust en tijd in het rooster door vakgebieden te integreren tot een logischer geheel. Door de thematisering krijgen we de gelegenheid en de tijd om kinderen zich echt te laten verdiepen in het onderwerp. Dit zorgt er weer voor dat ieder kind zich optimaal kan ontplooien en verschillen goed opgevangen kunnen worden. Door het zelf vaststellen van de doelen kunnen we aansluiten bij de specifieke behoefte van het kind op onze school.

Overige activiteiten

Computers en internet
In alle groepen zijn vier computers aanwezig waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze computers zijn aangesloten op het netwerk ‘de klas.nu’. Om ervoor te zorgen dat de computer door de leerlingen op een goede manier wordt gebruikt, is er een protocol gebruik nieuwe media opgesteld (zie hoofdstuk 8.8), waarmee misbruik kan worden voorkomen. Tevens maken de leerkrachten vanaf groep 5 gebruik van een digitaal schoolbord bij al hun lessen.

Bewegingsonderwijs: Gym en zwemmen
Wij hebben op de vestiging Hogeweg de beschikking over een eigen gymzaal in het schoolgebouw. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen tweemaal per week gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Leerlingen uit groep 1/2 krijgen 1 keer per week gymles van een vakleerkracht.

Tijdens deze lessen wordt aan verschillende aspecten gewerkt. Kinderen komen in aanraking met diverse uitdagende bewegingsvormen. Er wordt vaak in groepjes gewerkt, waarbij kinderen ook moeten leren samenwerken.

Beeldende vorming en muziek
De expressievakken worden op basisschool Frankendael o.a. verzorgd met behulp van de leerlijn “Moet je doen” voor de gebieden beeldende vorming (vakleerkracht) en muziek. De leerlijn kent een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 en is heel goed te gebruiken in heterogene groepen.

Beeldende vorming: Elke les heeft drie pijlers met een ‘beeldend onderwerp’ (kunstwerk) als kern: betekenis geven, vaardigheden en vormgeven.

Tekenen en handvaardigheid
In de leerlijn Beeldende Vorming zijn de onderdelen tekenen en handvaardigheid gecombineerd.
De leerlijn gaat uit van opdrachten die betekenisvol en uitdagend zijn. Centraal in die opdrachten staat altijd een kunstwerk. Een kunstwerk met een verhaal en een betekenis voor kinderen. Zo wordt de opdracht voor hen betekenisvol en worden de leerlingen uitgenodigd om te (leren) verbeelden. Kinderen gaan op zoek naar hun eigen antwoord. Daarbij mag alles, als het maar leidt tot een oplossing.

De lessen kunnen worden gekoppeld aan andere vakken, zoals aardrijkskunde, natuur, reken en taalonderwijs.

De muziekles: zingen, luisteren, vastleggen, spelen of bewegen
Iedere muziekles heeft een vaste opbouw van Inleiding, Kern en Afsluiting. Ook deze leerlijn biedt een overzicht om de lessen te geven in heterogene groepen. Per les komen drie activiteiten aan bod, die te maken hebben met zingen, luisteren, vastleggen, spelen of bewegen.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie