De Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad basisschool Frankendael

Benieuwd wat u aan de medezeggenschapsraad van basisschool Frankendael heeft en wat wij doen? In deze presentatie vindt u het antwoord. Wilt u meer informatie, laat ons dit dan weten of kom een keer langs op een van onze vergaderingen. U kunt ons ook mailen op mr@frankendaelschool.nl.

Met vriendelijke groeten,

MR geleding van basisschool Frankendael

Wat is de medezeggenschapsraad?

Medezeggenschap betekent dat je mee kunt praten, invloed kunt uitoefenen en mede verantwoordelijk bent voor het beleid. Binnen basisschool Frankendael hebben we te maken met twee raden:

1. de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van basisschool Frankendael. De MR is een schakel tussen de ouders en het personeel aan de ene kant en de directie en het bestuur van AMOS (het zogenaamd bevoegd gezag) aan de andere kant.

2. de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): Basisschool Frankendael is onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). AMOS heeft 33 basisscholen verspreid over heel Amsterdam. Deze 33 scholen hebben een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden van de 33 basisscholen en is de overlegpartner voor het College van Bestuur van AMOS over onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen. Op dit moment zit er niemand van basisschool Frankendael in de GMR.
Zowel in de GMR als in de afzonderlijke MR’en zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. In elke raad zijn evenveel leerkrachten als ouders.

Wat wil de MR van basisschool Frankendael?

De MR van basisschool Frankendael denkt actief en constructief mee over het beleid op school. We willen (het bestuur van) de school wakker houden en indien nodig kritische vragen stellen. Wij vervullen daarbij onze plichten en maken gebruik van onze rechten zoals in verschillende (wettelijke) documenten is vastgelegd. Bij onze beslissingen gaan wij in eerste instantie uit van het belang van het kind en hechten wij grote waarde aan behoud van continuïteit en kwaliteit.
Wij dragen zorg voor de jaarlijks terugkerende onderwerpen voor de MR zoals aangegeven in ons jaarplan. Daarnaast heeft de MR de komende jaren twee speerpunten:

1. Kwaliteit van het onderwijs
Wij zijn blij dat na een turbulente periode basisschool Frankendael in 2011 ‘groen’ is geworden. Dit betekent dat de landelijke inspectie de kwaliteit van het onderwijs als goed heeft beoordeeld. Bij de inspectie in 2013 was de inspectie nog steeds heel tevreden. De afgelopen schooljaren hebben team en directie er veel energie in gestoken om de schoolprestaties blijvend te verbeteren. Wij hechten er groot belang aan dat zij dit proces voortzetten en willen de directie hierbij ondersteunen. We letten daarbij specifiek op het schoolplan en de formatie. Ook onderwerpen als onderwijsvernieuwingsprojecten volgen we kritisch. Het zou mooi zijn als basisschool Frankendael de status excellent weet te behalen, zoals ze zich ten doel heeft gesteld.

2. Gezonde groei van de school
Een tweede speerpunt van de MR is groei van de school. Mede op basis van de resultaten en het succes van de afgelopen jaren is de school, vooral op de locatie Hogeweg, sterk gegroeid. De verwachting is dat met nieuwbouw op de locatie Von Liebigweg ook hier het leerlingenaantal zal groeien. Het verzoek van AMOS in 2012 om op termijn mogelijk een nieuwe locatie (basisschool Louise de Colligny aan de Tweede Oosterparkstaat) toe te voegen aan basisschool Frankendael zag de MR als een compliment voor de directie en het team. De MR heeft ingestemd met het verzoek van AMOS op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de schoolprestaties van de locaties Hogeweg en Von Liebigweg. Als MR volgen we deze ontwikkelingen in groei en samenvoeging van locaties kritisch. Dit houdt ook in dat we ervoor zorgen dat we via de GMR op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen AMOS.

Wat doet de MR?

De MR biedt ouders en personeel de mogelijkheid mee te praten en op een aantal punten mee te beslissen over allerlei schoolzaken. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. In het kort is de MR medeverantwoordelijk voor het beleid dat de school voert. Bij sommige belangrijke beslissingen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.
De MR vergadert elke maand en bespreekt naast een aantal vaste agendapunten, specifieke onderwerpen die op school spelen zoals huisvesting, inspectiebezoek en naschoolse opvang. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Veel voorkomende vragen

Waar vergadert de MR over? De MR vergadert jaarlijks over een vast aantal punten, zoals het school-jaarplan en de formatie. Daarnaast is er ruimte om actuele zaken die op school spelen te bespreken, zoals de invoering van een continurooster in 2012, huisvesting en veiligheid.
Hoe kom je in de MR? MR-leden worden officieel gekozen tijdens verkiezingen uit de beschikbare kandidaten. Een MR-lidmaatschap duurt in principe 3 jaar, daarna kun je je voor nog eens 3 jaar kandidaatstellen.
Wat is het verschil met de ouderraad (OR)? Heel simpel: de MR werkt mee aan de ‘serieuze’ (beleids-)zaken van de school, de OR werkt mee aan de ‘leuke’ dingen van de school, zoals de diverse feesten, het schoolreisje en de sportdag. De OR en de MR werken nauw samen om de Frankendaelschool tot een goede en leuke onderwijsplek voor ieder kind te maken.
Hoe bereik je de MR? MR-leden zijn gewone leerkrachten en ouders van alle locaties. Hieronder staan de namen van de leden; u kunt hen gewoon aanspreken (voor de leerkrachten graag na de lessen!) U kunt ook altijd een brief of e-mail schrijven en die naar de school sturen ter attentie van de MR, of de voorzitter mailen. De MR bespreekt uw vragen op de eerstvolgende vergadering, zorg dat u er bij bent! Alle onderwerpen worden – indien noodzakelijk – vertrouwelijk behandeld, MR-leden hebben zelfs een zwijgplicht over de besproken onderwerpen.

Leden medezeggenschapsraad Frankendaelschool

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en moet worden samengesteld uit 50% ouders en 50% medewerkers. Voor een school met minder dan 250 leerlingen heeft een MR minimaal 2 en maximaal 3 leden per geleding en voor een school met meer dan 250 leerlingen minimaal 2 en maximaal 4 leden per geleding. Sinds 2010 is de zittingsduur voor MR-leden een periode van 3 jaar (eerder was dit 4 jaar). Na de zittingsperiode treedt een lid af en kan vervolgens meteen worden herkozen.
Bij de samenstelling van de MR streven wij naar een evenwichtige spreiding van de leden van beide geledingen over de twee locaties van de Frankendaelschool (Hogeweg, Von Liebigweg).

Per september 2014 is de samenstelling van de MR van de Frankendaelschool als volgt:

(de nieuwe samenstelling van de MR schooljaar 2014 – 2015, volgt zo snel mogelijk)


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie