Schooltijden & verzuim

De schooltijden: Continurooster met vijf gelijke dagen

Met ingang van schooljaar 2012-2013 werkt basisschool Frankendael met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag.

Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend buiten gespeeld ook onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er zijn geen kosten meer voor de TSO (tussenschoolse) opvang.

Waarom werkt de school met een continurooster?

 • Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs en opvang.
 • De school wil lange werkperiodes maken, hierdoor kunnen kinderen tot betere en diepere concentratie komen tijdens hun werk. Het ritme van de kinderen wordt bij een continurooster niet onderbroken, waardoor het werk nog effectiever zal worden.
 • Een kortere overblijf door leerkrachten geeft rust en beperkt het werktijd verlies door de overgangen van de ene naar de andere persoon (er is geen tijd meer nodig voor oplossen van conflicten die bij de TSO zijn gebeurd).
 • Doordat er geen vaste tijden meer zijn dat er een TSO medewerker in de groep komt, kan er veel beter naar de groep gekeken worden op welk moment er pauze nodig is. Afhankelijk van de werksfeer in de groep kan de leerkracht dus variëren in het moment waarop hij of zij met de groep pauzeert.
 • Er is gekozen voor 5 gelijke dagen van 5 uur, om de leerkrachten na 5 ½ uur werk pauze te geven (arbowet).
 • Overal in het land komen er steeds meer scholen met nieuwe school tijden (mogelijk geworden na de wetswijziging een aantal jaar geleden) het vijf gelijke dagen model komt steeds vaker voor.

(Ziekte) Verzuim
Is uw kind ziek?

Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u voor aanvang van de lessen daarvan melding te maken, opdat we weten waar het kind is. Dit kunt u doen via een telefoontje of e-mail naar de administratie van de school;

 • Locatie Hogeweg: 020-4638100
 • Locatie Von Liebigweg: 020-6946658

Per mail:
admin@frankendaelschool.nl

Bezoek aan de dokter of tandarts
Tevens vragen wij u tijdig te melden indien er sprake is van een bezoek aan de dokter of tandarts. Te laat komen is ook een soort verzuim. Het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, maar we willen de lestijd met de kinderen volledig benutten. Zowel het te laat komen als elke andere vorm van verzuim worden zorgvuldig geregistreerd. Bij onwettig verzuim stellen wij de leerplichtambtenaar op de hoogte. Dit kan leiden tot boetes en/of een bezoek aan de officier van justitie.

Vakantie en verlof
Voor de vakantiedata en andere vrije dagen van het lopende schooljaar verwijzen wij naar het informatiegedeelte van de schoolkalender.

Vervroegd met vakantie gaan of een verlate terugkomst
Van de vakantiedagen kan niet worden afgeweken. Het vervroegd met vakantie gaan of een verlate terugkomst kan en zal niet worden toegestaan. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen er omstandigheden zijn die een ander vakantietijdstip afdwingen. In zo’n geval wordt u verzocht een verzoek in te dienen bij de schoolleiding die dan in veel gevallen om advies van de leerplichtambtenaar zal vragen en dit advies ook zwaar zal laten meewegen in de uiteindelijke beslissing van de schoolleiding. Deze verzoeken moeten altijd schriftelijk worden ingediend, door middel van het formulier aanvraag extra verlof, voorzien van alle benodigde bijlagen.

Andere vormen van verlofaanvragen
Ook voor andere vormen van verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding een verzoek indienen. U kunt hierbij denken aan allerlei familieomstandigheden die een dergelijk verzoek rechtvaardigen. Bijvoorbeeld;

 • Huwelijk
 • Overlijden
 • Verhuizing
 • Ernstige ziekte
 • Jubilea

Kortom, we proberen zo veel mogelijk met bijzondere omstandigheden rekening te houden. Aan de andere kant moeten we ook zo goed mogelijk allerlei regels binnen de wet goed ten uitvoer brengen en het leerrecht van de kinderen beschermen.

Gesprekken met directie of leerkracht

Naast de reguliere mogelijkheden om met de leerkrachten te praten, kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken om wat uitgebreider over uw zoon/dochter of andere zaken van gedachten te wisselen. Dit geldt uiteraard ook voor zaken die u met de directie wilt bespreken. Maakt u wel even van te voren een afspraak. Dit kan telefonisch of per mail; directie@frankendaelschool.nl 


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie