Toelaten, verwijderen

Toelaten, schorsen (tijdelijk verwijderen) en verwijderen van een leerling

Identiteit respecteren

Om toegelaten te worden tot onze school, verwachten wij van ouders dat zij de oecumenische identiteit van de school respecteren. Dit betekent o.a. dat alle kinderen, ook uw kinderen, deelnemen aan de vieringen rondom het kerst- en paasfeest (de twee belangrijkste feesten van het christelijke geloof, die de grondslag is van onze school). Daarnaast is onze visie dat wij kinderen willen leren elkaar te respecteren.
Dit doen wij door ook aandacht te besteden aan de overige geloofsovertuigingen die er zijn.

Toelatingsbeleid
Klik hier voor informatie over het toelatingsbeleid op Basisschool Frankendael.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het toelaten of het weigeren van een leerling.
Als een leerling geweigerd wordt, zal het schoolbestuur u schriftelijk uitleggen waarom uw kind(eren) geweigerd is (zijn). Ouders kunnen tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan de ouders horen en weer een beslissing nemen.

Schorsen of verwijderen

Een heel ernstige situatie
We hopen het niet, maar soms gebeurt het wel… soms gaat het tussen de school en een leerling niet goed. We spreken dan over een heel ernstige situatie. Het bestuur kan een leerling schorsen voor een paar dagen of in een heel ernstige situatie van school verwijderen. Voordat deze beslissing genomen wordt, worden een aantal stappen gezet:

  • Het bestuur hoort de leerkracht en eventueel de directie
  • Het bestuur hoort de ouders
  • Het bestuur besluit over te gaan tot schorsing of verwijdering
  • Bij verwijdering moet het bestuur zich gedurende acht weken inspannen om een andere school voor het kind te vinden
  • Lukt dit niet en het bestuur blijft bij het genomen besluit dan kan de leerling definitief verwijderd worden


* de inspectie en de leerplichtambtenaar worden hierover ingelicht
* ouders kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur
* in het uiterste geval kunnen ouders naar de rechter stappen


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie