Ernstige zaken en klachten

De klachtenprocedure

Overal gaat wel eens wat mis, zo ook op de Frankendaelschool. Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent, of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Komt u er niet met elkaar uit, neemt u dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling
In overeenstemming met de Kwaliteitswet hebben elk bestuur en elke school een klachtenregeling. Zowel de school als het bestuur spant zich in een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Een veilig schoolklimaat is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Voorwaarde is op tijd in gesprek gaan met elkaar als zaken mis (dreigen) te gaan. Ook goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling dragen bij aan een veilig schoolklimaat.

Ons bestuur hanteert de klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. Een landelijke regeling die samengesteld is door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie inzien.

In het kort komen de afspraken en de regeling hier op neer:

a. Behandeling op schoolniveau
Heeft u vragen over bijvoorbeeld een voorval op school, de begeleiding van kinderen op school of de manier waarop de school omgaat met kinderen en hen beoordeelt, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Een tweede mogelijkheid is dat u een afspraak maakt met de directie van de school. In heel veel gevallen worden bovengenoemde zaken op schoolniveau tot ieders tevredenheid afgehandeld.

b. Behandeling op bestuursniveau
Als uw vragen naar uw mening niet afdoende beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten met alle betrokkenen tot een oplossing te komen.

In een enkel geval komt het voor dat het gesprek op school niet goed meer mogelijk is. De directie heeft de opdracht dit onmiddellijk aan het bestuur te melden. Het bestuur zal dan duidelijke afspraken maken en ervoor zorgdragen dat in alle rust aandacht besteed kan worden aan de ontstane situatie om zo tot een oplossing te komen. Het bestuur moet in een dergelijk geval een afweging maken tussen de belangen van alle betrokkenen in de school: de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

c. Ernstige zaken of vermoedens (behandeling op bestuursniveau)
Er kunnen gedragingen of uitingen zijn op school die niet afdoende afgehandeld worden. Er kunnen ook gevoelige zaken zijn of zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Contact-, vertrouwenspersonen
Ouders en kinderen kunnen dan een beroep doen op de contactpersoon in de school, de (externe) vertrouwenspersonen van AMOS of de klachtencommissie. Contactpersonen zijn mensen die rechtstreeks aan de school verbonden zijn. Elke school heeft eigen contactpersonen. Contactpersonen zijn aanspreekpunt bij klachten, voor klagers die het eng vinden om naar de directeur te gaan, voor klagers die geen vertrouwen hebben dat de directeur zal ingrijpen, en eigenlijk is het ook handig zo’n klantenservice die klagers de weg wijst in de procedures en daarbij ondersteunt.

Onze contactpersoon op school is: Liesbeth Laan

Gevoelige klachten of klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag worden verwezen naar de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen van AMOS
AMOS heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij gaan met de melder of klager na of een gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager.
De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen van AMOS zijn:

• Mevr. José Welten
• Mevr. Gerrie Hooft van Huysduynen

Telefoonnummers:
• 020-4190240
• 06-47430001
• 0294-231324

E-mailadressen:
j.c.welten@xs4all.nl 
hooftvh@kabelfoon.nl

De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Uiteraard zal justitie haar eigen rechtsgang volgen.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Primair, Voortgezet Onderwijs en BVE
t.a.v. Mw. Mr. A.C. Melis Gröllers

Postbus 694
2270 AR VOORBURG
Telefoon: 070 38 61 697
Faxnr: 070 34 81 230


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie