Veiligheidsprotocol

Veiligheidsprotocol ‘Zo zijn onze manieren’

Algemeen* Een omgangs- en gedragsprotocol werkt alleen als het afgesproken gedrag en de regels worden voorgeleefd door het team en overtredingen worden gesignaleerd, direct besproken en indien nodig gesanctioneerd.

* De gedragsregels zijn schoolgebonden
* Ze zijn nodig, zodat we elkaar er op kunnen aanspreken
* De gedragsregels worden jaarlijks geëvalueerd


Invoeringsprocedure

* Teambijeenkomsten
* Ouderbijeenkomsten
* Leerlingen (gr. 8)
* Goedkeuring MR
* Vaststelling door CvB
* Opname in de schoolgids / schoolplan en website

De gedragsregels hebben betrekking op de volgende relaties:
Relaties tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, onderwijs ondersteunend personeel, stagiaires en externen.

Waar staat Basisschool Frankendael voor?

Het team van Basisschool Frankendael gaat uit van een open, eerlijke en hartelijke benadering van de kinderen. Kinderen hebben bevestiging nodig, dat kan inhouden dat je een arm om een kind heen moet kunnen slaan of een kind op schoot moet kunnen nemen als dat nodig is, of als het kind aangeeft hier behoefte aan te hebben.Onderling (in het team) moet het zo zijn, dat wanneer iemand iets onjuist, of niet aanvaardbaar vindt, dit gezegd wordt zodat er in het vervolg rekening mee gehouden kan worden.

De uitgangspunten van de Frankendael

* Basisschool Frankendael is, binnen de kaders van het aannamebeleid, toegankelijk voor alle kinderen.
* Op Basisschool Frankendael onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Verschillen worden daarom geaccepteerd en gerespecteerd.
* Op Basisschool Frankendael hebben we respect voor elkaar en creëren we ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.
* Hanteren we een niet-stereotype benadering.
* Scheppen we voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt op de Frankendael actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
* Ongelijkwaardige behandeling op grond van racisme / seksisme, discriminatie of seksuele intimidatie wordt op de Frankendael niet getolereerd.
* Geen discriminatie  van geloof, uiterlijk, etnische herkomst, sekse, geaardheid of politieke overtuiging
* Agressief en gewelddadig gedrag wordt op de Frankendael niet getolereerd. Dit geldt zowel voor fysiek als voor intimiderend en bedreigend taalgebruik.

Rangschikking Gedragsregels Basisschool Frankendael
De gedragsregels die in het schooljaar 2005 – 2006 zijn vastgesteld tijdens leerkrachtenbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten en tijdens lessen met de leerlingen (groepen 8), zijn als volgt gecategoriseerd;
* In de school
* Buitenschoolse activiteiten
* Gymnastiek / zwemmen
* Omgang met ouders in de school

Taal en omgangsvormen

* Op Basisschool Frankendael spreken we Nederlands met elkaar
* Spreken wij elkaar aan met de eigen naam
* Leren en hebben wij respect voor elkaar
* Spreken wij volwassenen aan met ; juf / meester / mevrouw / meneer en U
* Gezamenlijk  verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen en wijzen elkaar daar op, indien nodig.

Uiterlijk

* Op Basisschool Frankendael ziet het personeel er representatief uit (voorbeeldfunctie)
* Is hoofdbedekking toegestaan, wanneer het door een religieuze overtuiging wordt ingegeven en het de communicatie niet belemmert. Het gehele gezicht moet zichtbaar zijn.

Computer / mobiele telefoons;

Op Basisschool Frankendael:
* Ga je meteen naar de meester, juf of naar je ouders, als je op Internet heel vervelende informatie tegenkomt. Houd je aan deze afspraak, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
* Spreken we van te voren af wat we op Internet gaan doen. Internetten mag alleen als de Leerkracht aanwezig is.
* Werken we alleen met gerichte opdrachten achter de computer.
* Geen e-mail en msn verkeer tijdens de les. (mits onderdeel van een onderwijsgericht project).
* Hebben leerkrachten alleen beroepsmatig e-mail verkeer met ouders.
* Is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen alleen toegestaan met schriftelijk toestemming.
* Wordt door de leerkrachten tijdens de lessen , geen gebruik gemaakt van mobiele telefonie. (Mits van te voren is aangegeven, dat het noodzakelijk is).

Relaties

* Op Basisschool Frankendael is er tussen leerkrachten, leerlingen en ouders respect. Seksuele intimidatie hoort daar niet bij. Het respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking. Leerkrachten houden op Basisschool Frankendael werk en privé gescheiden.

Roken

* Op Basisschool Frankendael wordt in het schoolgebouw (leerkrachten / ouders) en rond het schoolgebouw (leerkrachten) niet gerookt.

Buitenschoolse activiteiten

* Op Basisschool Frankendael gelden tijdens buitenschoolse activiteiten dezelfde regels als in een normale schoolsituatie.
* Het Pedagogisch klimaat van de Frankendael moet te allen tijden zichtbaar zijn en blijven.
* Slapen Mannen en vrouwen, jongens en meisjes gescheiden van elkaar tijdens schoolkampen.
* Blijven leerkrachten en andere begeleiders gepaste afstand bewaren, zodat hun gedrag geen bedreiging of probleem vormt voor de leerlingen en de uitstraling van de school.

Gymnastiek en zwemmen

* Op Basisschool Frankendael wordt, vanaf groep 5, het toezicht op het gebruik van de gescheiden douches en kleedruimtes gedaan door leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. In situaties waarin dit niet mogelijk is, wordt er door de leerkracht eerst duidelijk geklopt voordat de kleed- of doucheruimte wordt betreden. Op deze manier houden wij op de Frankendael rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel bij alle jongens en meisjes.

Omgang met Ouders

* Op Basisschool Frankendael is er altijd, wat er ook gebeurt, wederzijds respect tussen leerkrachten en ouders. Dit respect uit zich in behoorlijk taalgebruik en geen ongepaste lichamelijke aanraking.

Wat te doen bij overschrijding van de gedragscode

* Bij overschrijding van de gedragscode “Zo zijn onze manieren” wordt met de betrokkenen besproken en op papier gezet hoe een overschrijding de volgende keer voorkomen kan worden. De directie kan hierbij aanwezig zijn, naar gelang de ernst van de situatie. De directie moet wel te allen tijde op de hoogte worden gebracht van de resultaten en afspraken die er gemaakt zijn na overschrijding van de gedragscode. Voor een uitgebreider overzicht van schoolregels verwijzen wij naar het informatie – activiteiten schoolkalender van Basisschool Frankendael.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie