Protocol Nieuwe Media

Televisie, video en internet

Disrespectvol en ongewenst materiaal
Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

Eigen verantwoordelijkheid bij brengen

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet dus voor het “pedagogisch” filter.
De school confronteert kinderen niet bewust met bovengenoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op ongewenst (surf, chat en e-mail) gedrag.

Ook het personeel
Het personeel gebruikt internet vooral voor onderwijs doeleinden. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan, sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme welke niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Onze uitgangspunten:
• De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden
• De leerkracht stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bijvoorbeeld het school tv weekjournaal voor groep 7 en 8, waarin oorlogssituaties worden behandeld)
• Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden! De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen
• De school probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen
• Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel van de school kijkt als het ware ‘over de schouder mee’
• Internetten gebeurt niet zonder een leerkracht in de nabijheid
• De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet
• Alle kinderen vanaf een afgesproken groep krijgen een eigen e-mailadres. De school ziet erop toe dat hier verantwoord gebruik van wordt gemaakt
• Chatten wordt slechts bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als onderdeel van een project)
• Ook bij het surfen op internet, bij e-mailgebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft
• Het is medewerkers van school niet toegestaan met leerlingen, buiten schooltijd te chatten
• De ICT coördinator kan accounts van gebruikers inzien in verband met het beheren van het netwerk. Desgewenst kan hij accounts controleren op ongewenst gebruik van de computer
• Bij het publiceren van fotomateriaal van kinderen in schoolsituaties gaan we met grote zorg om. Belangrijk vinden we dat we een representatief beeld geven van de situatie bij ons op school en dat recht wordt gedaan aan de integriteit van elk individu
• Op school is een regeling afgesproken hoe ouders bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van foto’s in publicaties; brochures, schoolgids, schoolwebsite
• Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit altijd gemeld bij de ICT coördinator. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het verkeerd gebruik van internettoepassingen

Afspraken met de leerlingen
• Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht
• Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnorm voldoen
• Vertel het de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt
• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht
• Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leerkracht
• Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt
• Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet
• Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen
• Je mag geen aankopen doen via internetgebruik op school
• Wanneer je via internet, e-mail of chat gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen. Zorg voor een afdruk van de pagina


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie