Organisatie

De organisatie van het onderwijs op de Frankendael

1. Groepering en groepsgrootte

De Frankendaelschool werkt op beide locaties  met homogene en heterogene jaargroepen.

Wij streven er in eerste instantie naar de kinderen de gehele schoolloopbaan te laten doorlopen op de locatie waar zij als kleuter zijn gestart. Maar vanwege het feit dat wij één school zijn met twee locaties kan het door omstandigheden voorkomen dat leerlingen van de ene naar de andere locatie verhuizen lopende hun schoolloopbaan op basisschool Frankendael.

Wij hebben de school in twee bouwgroepen verdeeld:
• De de onderbouw groepen 1 t/m 4
• De bovenbouw groepen 5 t/m 8

De belangrijkste doelstellingen bij een dergelijke groepsindeling zijn:
Het ruimte bieden voor zelfstandigheidtraining en de mogelijkheid tot differentiatie op kennisgebieden bevorderen. Daarbij kunnen sociaal emotionele aspecten van ons onderwijs beter aan bod komen.

We streven naar een groepsgrootte van ca. 28 kinderen (tot maximaal 30 kinderen). Deze aantallen kunnen we hanteren zolang de wettelijke bepalingen ons daar de ruimte toe bieden. Door de relatief kleine groepen kan het omgaan met verschillen tussen kinderen beter gehonoreerd worden. Leerkrachten worden extra geschoold met behulp van klassenbezoeken en video-interactie trainingen, bijvoorbeeld in het werken met ADI Instructiemodel; het activerende directe-instructiemodel.

Het activerende directe-instructiemodel is een model dat instructie effectiever maakt. Het is gebaseerd op het directe-instructiemodel, maar geeft meer aandacht aan het activeren van de leerlingen. Activerende directe instructie staat dus niet gelijk aan frontaal klassikaal lesgeven zonder interactie met de leerlingen. Directe instructie staat voor een leerkracht gestuurde aanpak, vooral in de beginfase.
Het activerende directe-instructiemodel bestaat uit zeven fasen met bijbehorende aandachtspunten;

Fase 1. Terugblik
Fase 2. Oriëntatie
Fase 3. Uitleg
Fase 4. Begeleide in oefening
Fase 5. Zelfstandige verwerking
Fase 6. Evaluatie
Fase 7. Terug- en vooruitblik
Fase 8. Feedback

Van de leerkrachten vereist dit een goede voorbereiding en een sterke organisatiestructuur binnen de groep.

2. Samenstelling van het team

Op Basisschool Frankendael zijn wij van mening dat goed onderwijs alleen kan bestaan met een hecht en goed samenwerkend team. Goed onderwijs is ‘teamwork’ zeggen wij altijd.

De meeste leerkrachten zijn in de eerste plaats groepsleerkracht; ze geven les en leiding aan een groep. Wij hechten grote waarde aan scholing van het team. Dat gebeurt in teamverband (onder schooltijd), maar ook individueel. Het doel is om de professionaliteit van het team en de individuele leerkracht te vergroten.

Zoals aangegeven zijn er diverse functies en taken binnen de school:

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht is voor de kinderen en de ouders de direct en eerst verantwoordelijke en is daarop aan te spreken. De eerste taak van de groepsleerkracht is het lesgeven aan de groep. Daarbij is hij/zij verantwoordelijk voor de speciale zorg ten behoeve van kinderen die dat nodig hebben. Het registreren en evalueren van de vorderingen en op basis daarvan verbeteren van de resultaten van de leerlingen, is een belangrijk onderdeel van de taak van de groepsleerkracht op onze school.

Naast de lesgevende taak heeft de leerkracht nog een aantal niet -lesgebonden taken. Deze hebben te maken met organisatorische aspecten (b.v. deelnemen aan verschillende werkgroepen/commissies).

De groepsleerkrachten worden waar mogelijk een of enkele dagdelen per week ondersteund door klassenassistenten/stagiaires.

Vakleerkrachten

Voor de vakgebieden Beeldende vorming en Bewegingsonderwijs hebben wij op basisschool Frankendael vakleerkrachten die aan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 (Bewegingsonderwijs) en de groepen 3 t/m 8 (beeldende vorming) les geven.

De intern begeleider

De taak van de interne leerlingbegeleider (IB-er) bestaat uit het begeleiden van de groepsleerkrachten en het coördineren van alle zaken die te maken hebben met de individuele- en groeps leerlingbegeleiding op het gebied van de zorg in de school. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

• Zorg dragen voor de leerling – dossiers
• Nader diagnosticeren (onderzoek verrichten bij leer – en of gedragsproblemen)
• Interpreteren van de toetsuitslagen in overleg met de leerkrachten en aan de hand van deze interpretaties het begeleiden van de leerkrachten in het opzetten en maken van gedegen groepsplannen
• Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem
• Het voeren van besprekingen met de leerkrachten en externen omtrent de zorgleerlingen.

Het onderwijs ondersteunend personeel

De administratie van de school wordt verzorgd door een administratief medewerkster. Zij voert de leerlingenadministratie uit en houdt de verzuimregistratie bij. Daarnaast verricht zij allerlei administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de directeur. In vele gevallen is zij het eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders. Ook hebben wij op basisschool Frankendael de beschikking over een conciërge.

Vervanging leerkrachten

Ook leerkrachten zijn wel eens ziek en met het huidige tekort aan leerkrachten is het vaak erg moeilijk om gekwalificeerde vervangers te vinden. Dat betekent dat vacatures en vervanging i.v.m. ziekte niet of slechts met de grootste moeite kunnen worden ingevuld. Om die reden heeft de school een protocol verzuim van leerkrachten opgesteld. De essentie van dit protocol is dat de school eventuele afwezigheid van leerkrachten in eerste instantie intern probeert op te lossen. Wanneer dit niet lukt worden de leerlingen verdeeld.

En als er uiteindelijk geen enkele andere mogelijkheid meer rest kunnen de kinderen naar huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan altijd tenminste één dag van tevoren in kennis gesteld.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie