Volgen van de ontwikkeling

Observeren van de kinderen

Basisschool Frankendael stemt de aandacht en zorg af op de mogelijkheden van ieder kind.
Dit doen we door middel van het zorgvuldig volgen van de ontwikkeling van ieder kind. Het dagelijkse werk van kinderen geeft veel informatie over de vorderingen die worden gemaakt. Leerkrachten administreren cijfers en beoordelingen. Daarnaast is de leerkracht voortdurend bezig met het observeren van de kinderen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van toetsen die bij de verschillende leerlijnen horen, deze geven informatie over de mate waarin kinderen de aangeboden leerstof beheersen. Deze gegevens, uitgewerkt in een groepsplan, zijn het uitgangspunt voor het dagelijks handelen van de leerkrachten bij ons op school.

Systematische observatie
In de groepen 1/2 worden kinderen systematisch geobserveerd op aspecten als taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, speelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen van groep 2 worden Cito-toetsen afgenomen; taal voor kleuters, ordenen, ruimte en tijd. In de groepen 4 t/m 8 worden de kinderen twee keer per jaar getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Uitslagen van deze toetsen, die los staan van de leerlijnen, leggen wij vast in ons geautomatiseerde Leerlingvolgsysteem. Al deze bovenstaande gegevens samen stellen de leerkracht in staat goed in te spelen op de behoefte van elk afzonderlijk kind en dat wat de groep nodig heeft en wat de leerkracht zelf moet doen om de verschillende processen in de groep te begeleiden.

De speciale zorg door een intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) coördineert de leerlingenzorg. Wekelijks heeft de IB-er overleg met de directie. Vier keer per jaar heeft de IB-er overleg met de leerkracht om over de ontwikkeling van alle kinderen te praten. Wanneer dan blijkt dat een kind niet voldoende ontwikkeling doormaakt, wordt met de Intern begeleider overlegd over een mogelijke andere aanpak. Dit kan betekenen dat kinderen een individueel handelingsplan krijgen afgestemd op eigen mogelijkheden. Ouders worden betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind.

Gezamelijk mogelijke problemen verkennen
Als blijkt dat de dan geboden zorg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt het kind aangemeld voor het zorgbreedte overleg (ZBO). Ook hiervan worden ouders op de hoogte gesteld. Het ZBO wordt zes maal per jaar gehouden er wordt aan deelgenomen door de directeur, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst (ABC), de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de groepsleerkracht. Gezamenlijk wordt het probleem verkend en worden mogelijke oplossingen aangedragen. Deze oplossingen kunnen divers zijn. In dit gehele traject proberen wij voortdurend samen met de ouders naar een zo goed mogelijke oplossing en ondersteuning toe te werken. In sommige gevallen kunnen wij ook een beroep doen op het orthoteam van AMOS.

Het Orthopedisch team
Het orthoteam bestaat uit negen orthopedagogen die het schoolteam ondersteuning bieden bij het vormgeven van onderwijs “op maat”. Immers kinderen zitten samen in een groep, maar zijn stuk voor stuk verschillend en hebben ook verschillende onderwijsvragen.

Met behulp van het ortho-team willen we bereiken dat de zorg voor alle kinderen op onze scholen nog beter kan worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit:

• Het doen van observaties in de klas van kinderen en /of leerkrachten. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van video- opnames die met de leerkrachten worden besproken. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat om opnamen van uw zoon of dochter zal uiteraard via school uw instemming worden gevraagd.

• Het doen van individueel onderzoek bij kinderen om de sterke en zwakke kanten van de leerlingen in kaart te brengen zodat leerkrachten de kinderen beter kunnen begeleiden bij het leren en bij de sociaal – emotionele ontwikkeling.

• Ontwikkelen van (groeps)handelingsplannen in overleg met leerkrachten en intern begeleiderszodat de leerstof en de instructie past bij het ontwikkelingsniveau van uw kind.

• Het begeleiden / coachen van leerkrachten, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van video – opnamen

• Begeleidingstraject groep 2 / 3: de kinderen van groep 2 en 3 worden gedurende een jaar gevolgd in het kader van vroegtijdige onderkenning. Wanneer een kind individueel wordt onderzocht, is de school verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Ouders worden gevraagd een formulier in te vullen waarin zij gesignaleerde problemen kunnen toelichten. Het onderzoek start altijd met een gesprek met de ouders / verzorgers van het kind.

De resultaten van het onderzoek
Na het onderzoek vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders / verzorgers waarin de resultaten van het onderzoek worden toegelicht en afspraken worden gemaakt over de gewenste aanpak. Na het onderzoek wordt het plan van aanpak geëvalueerd met ouders, leerkrachten en de orthopedagoog. De contacten met het ortho-team verlopen via de school. Verder kunnen wij gebruik maken van de diensten van de Onderwijsbegeleidingsdienst (ABC), de Regionale expertise centra, bureau jeugdzorg, de Bas­cule, de schoolarts, etc.

Het team van basisschool Frankendael gaat zorgvuldig om met doubleren. Alleen in uiterste noodzaak en na overleg met ouders laten wij de kinderen een leerjaar overdoen.


Ga terug...
Belangrijk nieuws

Vakantieplanning basisschool Frankendael 2017 – 2018:

Hieronder vindt u de vakantieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018:

Vakantieplanning 2017 – 2018

Zomervakantie                    24 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie                     23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december 2017 t/m 5 januari 2018

(NB: week van 19 februari t/m 23 februari hebben de leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Voorjaarsvakantie              26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                           2 april 2018

Koningsdag                          27 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 4 mei 2018

(NB: driedaagse studieweek van 7 t/m 9 mei hebben leerlingen vrij; de medewerkers niet!)

Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Studie tweedaagse 25 juni en 26 juni 2018

Studiedag team (de leerlingen zijn vrij) 20 juli 2018

Zomervakantie                    23 juli t/m 31 augustus 2018

Frankendael Nieuwtjes
18 september 2017

Herfstvakantie, 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie, 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie, 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 Pasen, 30 maart 2018 t/m 2…..

Contact informatie